Pemodelan Regresi Linear Dan Tak Linear: Aplikasi Secara Perisian SPSS + CD

PemodelanRegresiSPSS
Emdash Small ShoppingLogo PRESTOkecil LAZADAkecil PGMALLkecil SHOPEEkecil

Tajuk: Pemodelan Regresi Linear Dan Tak Linear: Aplikasi Secara Perisian SPSS + CD
Editor: Wan Muhamad Amir W Ahmad, Mohamad Shafiq Mohd Ibrahim, Mohamad Arif Awang Nawi, Rabi’atul Adawiyah Abdul Rahim
Harga: RM37.00  ISBN: 978-967-461-462-1

Buku ini memberi pendedahan kepada pelajar dan pendidik tentang pentingnya penggunaan model regresi linear mudah dan model regresi linear berganda terhadap metodologi penyelidikan. Prosedur perlaksanaan secara kaedah demi kaedah menerusi perisian SPSS diterangkan secara terperinci bagi membantu penyelidik memahami teori, konsep dan juga aplikasi dalam melaksanakan analisis. Selain itu, buku ini memberi gambaran yang jelas kepada penyelidik mengenai tatacara menganalisis data dengan betul terutamanya apabila melibatkan data yang jenisnya berkategori mahupun kualitatif. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa yang mudah difahami dengan gaya persembahan yang ringkas dan padat bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca dan seterusnya meningkatkan tahap keyakinan pembaca dalam menjalankan penyelidikan.