Jurnal

Penerbit USM menerbitkan 15 jurnal berwasit termasuk 4 jurnal yang diterbitkan bersama penerbit luar dan persatuan. Jurnal terbitan Penerbit USM meliputi bidang sains sosial dan kemanusiaan, sains, teknologi dan perubatan yang bertaraf antarabangsa, serantau dan kebangsaan.

Jurnal-jurnal ini disenaraikan dalam pangkalan data antarabangsa seperti Web of Science, Scopus, Asian Citation Index, PubMed Central dan sebagainya. Kesemua makalah jurnal ini dipaparkan secara capaian terbuka tertakluk kepada syarat CC BY 4.0 dan boleh dicapai di laman web jurnal masing-masing. Penyerahan makalah boleh dibuat menggunakan sistem pengurusan manuskrip, ScholarOne Manuscripts™. Maklumat lanjut boleh diperoleh menerusi laman web jurnal berkaitan.

Permohonan untuk menerbitkan jurnal baharu bolehlah dimajukan kepada Penerbit USM untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Penerbitan Universiti.

Muat turun Panduan Permohonan Menerbitkan Jurnal

Jurnal yang diterbitkan bersama penerbit luar dan persatuan seperti berikut:

  • Asian Academy of Management Journal (bersama Asian Academy of Management)
  • Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (bersama Asian Academy of Management)
  • Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (penerbit bersama Springer dan Persatuan Sains Matematik Malaysia)
  • Education in Medicine Journal (bersama Malaysian Association of Education in Medicine and Health Sciences)

Journal

Penerbit USM publishes 15 refereed journals including 4 journals that are co-published with other publishers and associations. The journals published by Penerbit USM cover the fields of social science and humanities, science, technology and medical and are ranked highly at the international, regional and national levels.

The journals are indexed in international databases such as Web of Science, Scopus, Asian Citation Index, PubMed Central, etc. All Penerbit USM journals are open access and the articles are published under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0) and can be accessed at the individual journal website. Manuscript submission can be made via the manuscript submission system, ScholarOne Manuscripts™. More details can be obtained at the individual journal website.

The proposal to publish a new journal can be forwarded to Penerbit USM for the consideration and approval of the University’s Publication Committee.

Download the Guideline of Journal Publication Proposal

Journals that are co-published with other publisher and associations are:

  • Asian Academy of Management Journal (co-published with the Asian Academy of Management)
  • Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (co-published with the Asian Academy of Management)
  • Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (co-published with Springer & Persatuan Sains Matematik Malaysia)
  • Education in Medicine Journal (co-published with the Malaysian Association of Education in Medicine and Health Sciences)

 

Polisi Penerbit

Ini adalah pernyataan umum berkenaan polisi penerbitan jurnal Penerbit USM. Untuk polisi terperinci, sila layari laman web jurnal berkaitan.

Muat turun Polisi Penerbit

Publisher Policy

These are general statements pertaining to Penerbit USM’s journal publication policy. Please visit the individual journal website for the detailed policy.

Download Publisher Policy

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM