Jurnal Penerbit USM

Penerbit USM menerbitkan 15 jurnal ilmiah berwasit termasuk 4 jurnal yang diterbitkan bersama penerbit luar dan persatuan. Jurnal-jurnal terbitan Penerbit USM meliputi bidang sains sosial dan kemanusiaan, seni, serta sains, teknologi dan perubatan yang bertaraf antarabangsa, serantau dan kebangsaan. Jurnal-jurnal ini diterbitkan mengikut amalan penerbitan jurnal antarabangsa serta disenaraikan dalam pangkalan data tempatan dan antarabangsa seperti Web of Science, Scopus, Asian Citation Index, PubMed Central, MyCite dan sebagainya.

Kesemua makalah jurnal Penerbit USM diterbitkan secara capaian terbuka (open access) tertakluk kepada syarat CC BY 4.0 dan boleh dicapai di laman web jurnal masing-masing. Penyerahan makalah boleh dibuat menggunakan sistem pengurusan manuskrip jurnal, ScholarOne Manuscripts™. Maklumat lanjut boleh diperoleh menerusi laman web jurnal berkaitan. Senarai jurnal terbitan Penerbit USM boleh didapati daripada pautan berikut: https://penerbit.usm.my/index.php/jurnal

Bagi pemohon/PTJ daripada USM yang ingin menerbitkan jurnal baharu, semua permohonan hendaklah dimajukan kepada Penerbit USM untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Penerbitan Universiti. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mempertimbang, menilai, memperaku dan meluluskan setiap permohonan menerbitkan jurnal baharu menggunakan imprin USM. Permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Menerbitkan Jurnal.


Jurnal Penerbit USM yang diterbitkan bersama dengan penerbit luar dan persatuan adalah seperti berikut:

  • Asian Academy of Management Journal (bersama Asian Academy of Management)
  • Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (bersama Asian Academy of Management)
  • Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (penerbit bersama Springer dan Persatuan Sains Matematik Malaysia)
  • Education in Medicine Journal (bersama Malaysian Association of Education in Medicine and Health Sciences)

 

Penerbit USM Journals

Penerbit USM publishes 15 refereed academic journals including 4 journals that are co-published with other publishers and associations. The journals published by Penerbit USM cover the fields of social science and humanities, arts, as well as science, technology and medical and are ranked highly at the international, regional and national levels. These journals are published according to the international journal publishing practice and are indexed in local and international databases such as Web of Science, Scopus, Asian Citation Index, PubMed Central, MyCite, etc.

All Penerbit USM journals’ articles are published open access under the terms of the CC BY 4.0 and can be accessed at the individual journal website. Manuscript submission can be made via the manuscript submission system, ScholarOne Manuscripts™. More details can be obtained at the individual journal website. The list of journals published by Penerbit USM can be found at the following link: https://penerbit.usm.my/index.php/jurnal

For applicants/PTJ from USM who wish to publish a new journal, all proposals must be forwarded to Penerbit USM for the consideration and approval of the Jawatankuasa Penerbitan Universiti (University’s Publication Committee). This committee is responsible for considering, assessing, certifying and approving each proposal to publish a new journal using USM’s imprint. Proposals can be made by filling in the Journal Publication Proposal Form .

Penerbit USM journals that are co-published with other publisher and associations are:

  • Asian Academy of Management Journal (co-published with the Asian Academy of Management)
  • Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (co-published with the Asian Academy of Management)
  • Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (co-published with Springer and Persatuan Sains Matematik Malaysia)
  • Education in Medicine Journal (co-published with the Malaysian Association of Education in Medicine and Health Sciences)

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM