Penilaian

{tab title="Penilaian Teknikal" }

{slider title="TECHNICAL REVIEW - English" open="false"}

When the Proposal Form to Publish Book and a complete manuscript are received, a technical review will be conducted by Penerbit USM before the manuscript is sent to academic review by field professionals (academic review). Aspects of the technical review are as follows:

· Suitability of presentation with the applied publishing category

· Development and arrangement of idea

· Writing etiquette

· Consistency

· Language

· Figures/Tables

If the manuscript does not meet the requirements in terms of the technical aspects as above, the manuscript will be returned to author to be improved.

{/sliders}

Apabila borang cadangan untuk menerbitkan buku berserta manuskrip lengkap diterima, penilaian teknikal akan dibuat oleh Penerbit USM sebelum manuskrip sesuai untuk dinilai oleh pakar bidang (penilaian akademik). Aspek yang dinilai adalah seperti yang berikut:

· Kesesuaian persembahan dengan kategori penerbitan yang dipohon

· Pengembangan dan penyusunan idea

· Etika penulisan

· Keselarasan

· Bahasa

· Rajah/jadual

Sekiranya manuskrip masih belum memenuhi keperluan dari segi aspek teknikal di atas, manuskrip akan dikembalikan kepada pengarang untuk proses penambahbaikan.

{/tabs}

{tab title="Penilaian Akademik"}

{slider title="ACADEMIC REVIEW - English" open="false"}

After a title has undergone the technical review and approved in principle by the Sciences/Arts Editorial Committee, Penerbit USM will send manuscripts in the following publishing category for academic review:

· Academic Imprint

· Popular Scholarly Writings

· Monograph

· Creative

· Translated Writings – the school approved the title proposed for translation: Penerbit USM will manage the academic review

· University Textbooks

Other related parties (school/author/secretariat) will manage the academic review for manuscripts in the following publishing category:

· School Textbooks (managed by School Publishing Committee)

· Special Publications (managed by author/secretariat)

Academic review is conducted by at least two field professionals and took around 2–3 months. Reports of the academic review along with author’s feedback to the report will be presented in the Sciences/Arts Editorial Committee Meeting for publication approval of the title.

{/sliders}

Setelah penilaian teknikal dibuat dan judul diluluskan secara dasar dalam Mesyuarat Jawatankuasa Sidang Pengarang Sains/Sastera, Penerbit USM akan menguruskan penilaian manuskrip untuk kategori penerbitan yang berikut:

· Kecetakan Akademik

· Ilmiah Popular

· Monograf

· Kreatif

· Karya Terjemahan – Pusat Pengajian meluluskan judul yang dicadangkan untuk diterjemah; Penerbit USM menguruskan penilaian

· Buku Teks Universiti

Pihak lain yang berkenaan (pusat pengajian/pengarang/sekretariat) menguruskan penilaian untuk kategori penerbitan yang berikut:

· Buku teks pusat pengajian (diuruskan oleh Jawatankuasa Penerbitan Pusat Pengajian)

· Penerbitan khas (diuruskan oleh pengarang/sekretariat)

Penilaian akademik dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang pakar bidang dan mengambil masa 2-3 bulan. Hasil penilaian akademik berserta maklum balas pengarang terhadap laporan penilaian akademik akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa

Sidang Pengarang Sains/Sastera untuk menentukan kelulusan judul tersebut untuk diterbitkan.

{/tabs}

 

  • Hits: 5798

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM