Muat turun [SOP ejournal USM] 


Jurnal ilmiah haruslah mempunyai kriteria berikut: 

Keahlian sidang pengarang yang terdiri daripada ketua dan ahli sidang pengarang serta maklumat afiliasi yang lengkap

 • Kaedah pewasitan yang digunakan
 • Kekerapan masa penerbitan
 • Bidang atau subjek tumpuan
 • Nombor ISSN atau e-ISSN
 • Medium penerbitan – bercetak atau elektronik atau kedua-duanya
 • Akses capaian – open access atau langganan
 • Polisi jurnal yang komprehensif mengikut amalan penerbitan antarabangsa
 • Maklumat perhubungan

Makalah jurnal perlulah mempunyai maklumat berikut:

 • Judul, abstrak, kata kunci dan maklumat pengarang yang tepat dan lengkap
 • Nombor jilid dan nombor isu yang berturutan
 • Data bibliografi lengkap
 • Struktur makalah yang tepat mengikut jenis
 • Keesahan fakta
 • Tatabahasa yang betul
 • Penggunaan istilah yang tepat
 • Izin hak cipta
 • Gaya penerbitan yang konsisten
 • Kebolehbacaan

Bagi pemohon/PTJ daripada USM yang ingin menerbitkan jurnal baharu, semua permohonan hendaklah dimajukan kepada Penerbit USM untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Penerbitan Universiti. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mempertimbang, menilai, memperaku dan meluluskan setiap permohonan menerbitkan jurnal baharu menggunakan imprin USM. Permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Menerbitkan Jurnal.

 

General Journal Publishing Guidelines (Download)

An academic journal must have the following criteria:

 • Editorial board membership consisting of a chief-editor and editorial board members including their complete affiliation details
 • Reviewing method used
 • Publishing frequency
 • Field or subject of focus
 • ISSN or e-ISSN number
 • Publication medium – print or electronic or both
 • Accessibility – open access or subscription
 • Comprehensive journal policy according to international publishing practice
 • Contact details

 

Each journal article must have the following details:

 • Title, abstract, keywords and correct and complete author details
 • Successive volume and issue numbers
 • Complete bibliographic data
 • Correct article structure according to type
 • Validity of facts
 • Correct grammar
 • Correct usage of terms
 • Copyright permission
 • Consistent publishing style
 • Readability

 

For applicants/PTJ from USM who wish to publish a new journal, all proposals must be forwarded to Penerbit USM for the consideration and approval of the Jawatankuasa Penerbitan Universiti (University’s Publication Committee). This committee is responsible for considering, assessing, certifying and approving each proposal to publish a new journal using USM’s imprint. Proposals can be made by filling in the Journal Publication Proposal Form.

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM